Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Αρχαία Ελληνικά Α' Γυμνασίου: Ενότητα 12Α


Ενότητα 12η «Αθήνα και Ατλαντίδα»
Ἐν δὲ δὴ τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ
μεγάλη
       συνέστη
καὶ θαυμαστὴ δύναμις βασιλέων, κρατοῦσα μὲν
          ἁπάσης τῆς νήσου,
          πολλῶν δὲ ἄλλων νήσων
          καὶ μερῶν τῆς ἡπείρου.
Λοιπόν και στη νήσο Ατλαντίδα
συγκροτήθηκε
μεγάλη και άξια απορίας
δύναμη βασιλική,
που επικρατούσε από τη μια σε όλο ανεξαιρέτως το νησί,
και σε πολλά άλλα νησιά και σε τμήματα της ηπειρωτικής γης.
Αὕτη δὲ πᾶσα
         συναθροισθεῖσα εἰς ἓν
ἡ δύναμις
    τόν τε παρ’ ὑμῖν
    καὶ τὸν παρ’ ἡμῖν
    καὶ τὸν ἐντὸς τοῦ στόματος πάντα
                                      τόπον
μιᾷ ποτε
                       ἐπεχείρησεν
ὁρμῇ
                                 δουλοῦσθαι.
Κι όλη αυτή η δύναμη,
αφού συνενώθηκε,

προσπάθησε
        να υποδουλώσει
                   με μια επίθεση
             τον δικό σας τόπο
             και τον δικό μας
             και την περιοχή μέσα από τις
                          Ηράκλειες Στήλες.  
Τότε οὖν
ὑμῶν,
        ὦ Σόλων,
τῆς πόλεως ἡ δύναμις
           εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους
                     διαφανὴς [Κ στο Υ]
                       ἀρετῇ τε καὶ ῥώμῃ
                           ἐγένετο˙
Λοιπόν τότε, Σόλωνα,
ξεχώρισε η δύναμη της πόλης σας
σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους (= σε όλη την οικουμένη)
  ως προς τη γενναιότητα
  και το σθένος.
πάντων γὰρ
            προέστη [ενν. Υ ἡ πόλις]
                 εὐψυχίᾳ
                 καὶ τέχναις
                     ὅσαι κατὰ πόλεμον
ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους
            ἀφικομένη
κινδύνους, |
καὶ κρατήσασα μὲν
                τῶν ἐπιόντων
τρόπαιον
          ἔστησε,|
τοὺς δὲ μήπω δεδουλωμένους
         διεκώλυσε
            δουλωθῆναι,|
τοὺς δ’ ἄλλους
        ἀφθόνως
ἅπαντας
             ἠλευθέρωσεν.
Γιατί ξεχώρισε από όλες στο θάρρος και στις πολεμικές τέχνες,αφού διέτρεξε τους έσχατους κινδύνους,
και, αφού νίκησε τους επιδρομείς,
έστησε τρόπαιο,


και εμπόδισε αυτούς που δεν είχαν υποδουλωθεί μέχρι τότε να υποταχθούν,

ενώ τους υπόλοιπους
χωρίς φθόνο
όλους ανεξαιρέτως
τους ελευθέρωσε.
Ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ
σεισμῶν ἐξαισίων καὶ κατακλυσμῶν
       γενομένων,
ἡ Ἀτλαντὶς νῆσος
           κατὰ τῆς θαλάττης δῦσα
                  ἠφανίσθη˙
Τα επόμενα χρόνια,
αφού έγιναν πολύ δυνατοί σεισμοί και κατακλυσμοί,
η νήσος Ατλαντίδα
βυθίστηκε στη θάλασσα
και εξαφανίστηκε.
διὸ καὶ νῦν
ἄπορον καὶ ἀδιερεύνητον
                   γέγονεν
τοὐκεῖ πέλαγος.
Γι’αυτό και τώρα
έχει γίνει αδιάβατο και ανεξερεύνητο

το πέλαγος εκεί.

συνίσταμαι: σχηματίζομαι, συγκροτούμαι, διαμορφώνομαι (ἵστημι = στήνω)
θαυμάζω: απορώ
κρατέω, -ῶ: επικρατώ
ἅπας - ἅπασα - ἅπαν: όλος ανεξαιρέτως (α- επιτατικό)
συναθροίζομαι: συγκεντρώνομαι
ἐπιχειρέω, -ῶ: προσπαθώ
ῥώμη, ἡ: δύναμη (βλ. την πόλη Ρώμη, βλ. επίσης ρωμαλέος)
προϊσταμαι: ξεχωρίζω
ἀφικομένη: μτχ. β’ αορ. του ρ. ἁφικνέομαι, -οῦμαι (= φθάνω)
τῶν ἐπιόντων: μτχ. ενεστ. του ρ. ἐπέρχομαι (= επιτίθεμαι)
δουλόομαι, -οῦμαι: υποδουλώνομαι
διακωλύω: παρεμποδίζω
ἀφθόνως: χωρίς φθόνο
ἐλευθερόω, -ῶ: ελευθερώνω
δῦσα: μτχ. β’ αορ. του ρ. δύομαι
ἄπορος, -ον: χωρίς πέρασμα
ἀδιερεύνητος, -ον: που δεν μπορεί να εξερευνηθεί
τοὐκεῖ: τὸ ἐκεῖ (κράση με κορωνίδα)
τοὐκεῖ: επιθ. προσδιορ. στο «πέλαγος»


Δεν υπάρχουν σχόλια: