Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Γενικές παρατηρήσεις στην Γ' Κλίση

*Η γενική ενικού των τριτόκλιτων ονομάτων σχηματίζεται σε -ος (ή -ως), ενώ η γενική πληθυντικού σε -ων, π.χ. ἥρωος, ἡρώων.

*Η δοτική ενικού των τριτόκλιτων ονομάτων σχηματίζεται σε -ι βραχύχρονο, ενώ η δοτική πληθυντικού σε -σι βραχύχρονο, π.χ. ἥρωι, ἥρωσι.

*Η αιτιατική ενικού των τριτόκλιτων ονομάτων σχηματίζεται ή σε -α βραχύχρονο (π.χ. ἥρωα, Τρῶα) ή σε -ν (π.χ. βότρυν, ἰχθύν, δρῦν, ἔγχελυν),
ενώ η αιτιατική πληθυντικού αντίστοιχα σε -ας βραχύχρονο (π.χ. ἥρωας, Τρῶας) ή σε -ς (< -νς) (π.χ. βότρυς, ἰχθῦς, δρῦς).

*Η κλητική ενικού σχηματίζεται είτε όμοια με την ονομαστική (π.χ. ὦ ἥρως) είτε χωρίς κατάληξη (π.χ. ὦ βότρυ, ἔγχελυ, μῦ),
ενώ η κλητική πληθυντικού σχηματίζεται όμοια με την ονομαστική πληθυντικού (π.χ. ὦ ἥρωες, ὦ βότρυες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: