Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Γ' Κλίση: Αφωνόληκτα Καταληκτικά Μονόθεμα (Ουρανικόληκτα - Χειλικόληκτα - Οδοντικόληκτα)

Παρατηρήσεις
* Τα περισσότερα αρσενικά και θηλυκά σχηματίζουν κανονικά την αιτιατική ενικού σε -α και την κλητική ενικού όμοια με την ονομαστική (π.χ. τὸν κήρυκα, ὦ κῆρυξ) · τα βαρύτονα οδοντικόληκτα όμως σε -ις, καθώς και κάποια οδοντικόληκτα βαρύτονα σε -ης ή -υς σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε -ν και την κλητική ενικού όμοια με το θέμα, π.χ. τὴν χάριν - ὦ χάρι, τὴν ἔριν - ὦ ἔρι, τὴν ὄρνιν - ὦ ὄρνι.
*Το τυραννίς και το παῖς σχηματίζουν την κλητική ενικού χωρίς κατάληξη, π.χ. ὦ τυραννί, ὦ παῖ.
Να σχηματιστούν οι τύποι:

ὁ κόραξ (αιτ. εν.)
ὁ Θρᾷξ (αιτ. πλ.)
ἡ κλίμαξ (δοτ. πλ.)
ἡ λάρναξ (δοτ. εν.)
ἡ σάρξ (γεν. εν.)
ὁ φοῖνιξ (γεν. πλ.)
ἡ σάλπιγξ (γεν. εν. - πλ.)
ὁ Φρύξ (τοῦ Φρυγός, υ βραχύ) (αιτ. εν. - πλ.)
ἡ διῶρυξ (τῆς διώρυχος) (δοτ. εν. - πλ.)
ὁ Κέκροψ (γεν. εν. - δοτ. εν.)
ὁ Πέλοψ (αιτ. εν. - κλ. εν.)
ἡ ἐσθής (γεν. πλ. - δοτ. πλ.)
ἡ δεξιότης (γεν. εν. - δοτ. εν.)
ἡ ταχύτης (αιτ. εν. - πλ.)
ὁ γέλως (δοτ. εν. - πλ.)
ὁ ἔρως (αιτ. εν. - κλ. εν.)
ἥ Ἑλλάς (δοτ. εν.)
ἡ ἔρις (αιτ. εν. - κλ. εν.)
ἡ βαθμίς (τῆς βαθμίδος, ι βραχύ) (δοτ. - αιτ. πλ.)
ἡ τυραννίς (αιτ. - κλ. εν.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: