Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Αφωνόληκτα γ' κλίσης

Ενδεικτική άσκηση

Να συμπληρωθούν τα κενά:

Κόραξ ποτὲ ἁρπάζει μοῖραν τυροῦ καὶ εἰς κοίλην __________ (φάραγξ, αιτ. εν.) καταφεύγει. Ἐνταῦθα ἐπὶ δένδρου ἐκαθέζετο. Ἐν τῇ __________ (φάραγξ) _________ (γύψ, ονομ. πλ.) καὶ __________ (ἱέραξ, ονομ. πλ.) καὶ ἱκανὸς ἀριθμὸς ____________ (κώνωψ, γεν. πλ.), __________ (τέττιξ, γεν. πλ.) καὶ ἄλλων __________ (ὄρνις, γεν. πλ.) διέμενεν. Ἀλώπηξ δὲ παρὰ τὸ σπήλαιον τῆς __________ (φάραγξ) ἀνεπαύετο. Ὡς δὲ τὸν __________ (κόραξ) αἰσθάνεται, σπεύδει ὑπὸ τὸ δένδρον καὶ λέγει αὐτῷ · " Ἀληθῶς ὡς καλὸς εἶ, ὡς καλοὺς __________ (ὄνυξ) καὶ _________ (πτέρυξ) ἔχεις · εἰ καὶ φωνὴν εἶχες, βασιλεὺς ἂν τῶν ___________ (ὄρνις) ἦσθα". Ταῦτα δ' ἔλεγε πρὸς ἀπάτην.
Ὁ κόραξ δ' ὅμως τὴν τῆς ___________ (ἀλώπηξ) πονηρίαν οὐκ αἰσθάνεται καὶ εὐθὺς ἐκβάλλει τὸν τυρὸν καὶ ἀνακράζει. Ἡ δὲ τοῦτον λαμβάνει καὶ λέγει · " Ὦ __________ (κόραξ), ἀληθῶς φωνὴ μὲν ἦν σοι, νοῦν δ' οὐκ εἶχες".

Δεν υπάρχουν σχόλια: