Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Αρχαία Α΄ Γυμνασίου: 2η Ενότητα - Κείμενο Α΄

Ενότητα 2η: Λεξιλόγιο

ἐν + δοτ. = σε …

ἐπιμέλεια, ἡ = η φροντίδα (βλ. ΝΕ επιμελητής)

νουθετέω, -ῶ = (εδώ) προσπαθώ να βάλω μυαλό (νοῦς + τίθημι)

τροφός, ἡ = η δούλη που αναλάμβανε το παιδί ως παραμάνα

παιδαγωγός, ὁ = ο δούλος που συνόδευε το παιδί από το σπίτι στο σχολείο και το αντίστροφο (παῖς + ἄγω [= οδηγώ])

ἐπιμελέομαι, -οῦμαι = φροντίζω

βέλτιστος, -ίστη, -ιστον = (υπερθ. του ἀγαθός) πάρα πολύ καλός (βλ. ΝΕ βελτίωση)

καλός, -ή, -όν = ωραίος

εἶτα = έπ-ειτα

ἐπειδάν = όταν (ἐπει[δή] = α. όταν β. επειδή)

εἰς ἡλικίαν ἔρχομαι = φθάνω στην κατάλληλη ηλικία

πέμπω = στέλνω (βλ. ΝΕ πομπός, εκπομπή)

ἔνθα = όπου

ἐννοέω, -ῶ = καταλαβαίνω

ποιέω, -ῶ = κάνω (βλ. ΝΕ ποιητής, ποίηση)

πειράομαι, -ῶμαι = προσπαθώ (βλ. ΝΕ απόπειρα)

οἰκειόω, -ῶ = εξοικειώνω (ΑΕ –όω > ΝΕ -ώνω)

ἔτι = ακόμη

γυμνάσιον, τό = γυμναστήριο

φοιτάω, -ῶ = συχνάζω (βλ. ΝΕ φοιτητής)

βελτίω ή βελτίονα: συγκρ. του ἀγαθός (δηλαδή: ἀγαθός – βελτίων – βέλτιστος)

ἵνα = για να

ἀποδειλιάω, -ῶ = δειλιάζω

διά + αιτ. αιτία

1 σχόλιο:

Ελενη Χατζημαυρουδη είπε...

Σημειώνω τις λέξεις που χρειάζονται για την κατανόηση και όσα επιπλέον στοιχεία δόθηκε αφορμή στην πορεία του μαθήματος να συζητήσουμε.