Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Άσκηση στην οριστική παρακειμένου ε.φ.


Άσκηση στον παρακείμενο ε.φ.
Να σχηματιστούν τα παρακάτω ρήματα στον παρακ. ε.φ. α. στο α’ εν. και β. στον τύπο της παρένθεσης:
μεταφράζω (α’ εν.)

φράττω (γ΄ πλ.)

χορεύω (α’ πλ.)

θαυμάζω (γ’ εν.)

ἀνακαλύπτω (β’ εν.)

χωρίζω (γ’ εν.)

φροντίζω(γ’ εν.)

θεραπεύω (α’ πλ.)

θηρεύω(γ΄ πλ.)

παραφυλάττω (β’ εν.)

θύω(γ’ εν.)

ἱδρύω(α’ πλ.)

ἀπαλλάττω(β’ εν.)

ὑβρίζω(β’ πλ.)

ἐπιγράφω(γ’ εν.)

ἀνάγω (γ΄ πλ.)

ἀγοράζω (α’ πλ.)

ἱκετεύω(γ’ εν.)

καταδιώκω(γ΄ πλ.)

βλάπτω(β’ εν.)

ἐπιδοκιμάζω (γ’ πλ.)

ἀθροίζω(α’ πλ.)

ἐλπίζω(γ’ εν.)

προετοιμάζω(β’ εν.)

ἀκμάζω(β’ εν.)

ἁλιεύω (α’ πλ.)

συμβουλεύω(β’ πλ.)

παρακελεύω(γ’ εν.)

ἁρπάζω(β’ πλ.)

ἐπικηρύττω(α’ πλ.)

κομίζω(α’ πλ.)

ἄρχω(γ΄ πλ.)

νομίζω (β’ πλ.)

οἰκίζω(γ’ εν.)

ὀνομάζω(β’ εν.)

κόπτω (γ’ εν.)

κωλύω(γ΄ πλ.)

συρράπτω (α’ πλ.)

ῥίπτω (α’ πλ.)

παρασκευάζω(γ’ εν.)

σπουδάζω(β’ πλ.)

πλάττω(γ΄ πλ.)

πλέκω(γ΄ πλ.)

συμπράττω(γ’ εν.)

πέμπω(β’ εν.)

τοξεύω(γ΄ πλ.)


Οι ίδιοι ρηματικοί τύποι να σχηματιστούν στον υπερσυντέλικο ε.φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: