Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Άσκηση στη συντακτική αναγνώριση απαρεμφάτου ως αντικειμένου


Ασκήσεις στο απαρέμφατο
1.      Στο παρακάτω κείμενο να αναλύσετε συντακτικά τα υπογραμμισμένα απαρέμφατα:
Ἰατρὸς ἦν ἄτεχνος. Οὗτος ἀρρώστῳ παρακολουθῶν, πάντων ἰατρῶν λεγόντων αὐτῷ μὴ κινδυνεύειν, ἀλλὰ χρονίσειν ἐν τῇ νόσῳ, οὗτος μόνος ἔφη αὐτῷ πάντα τὰ αὑτοῦ ἑτοιμάσαι˙ «τὴν αὔριον γὰρ οὐχ ὑπερβήσῃ (= δεν θα ξεπεράσεις)». Ταῦτα εἰπὼν ὑπεχώρησε. Μετὰ χρόνον δέ τινα ἀναστὰς (= αφού σηκώθηκε) ὁ νοσῶν (= ο ασθενής) προῆλθεν (= βγήκε έξω), ὠχρὸς καὶ μόλις βαίνων (= περπατώντας με δυσκολία). Ὁ δὲ ἰατρὸς ἐκεῖνος συναντήσας αὐτῷ «χαῖρε», ἔφη, «πῶς ἔχουσιν οἱ κάτωΚἀκεῖνος εἶπεν: «Ἠρεμοῦσι πιόντες (= αφού ήπιαν) τὸ τῆς λήθης ὕδωρ. Πρὸ ὀλίγου δὲ ὁ Θάνατος καὶ ὁ Ἅιδης δεινὸν ἠπείλουν (= εκτόξευαν φοβερές απειλές) τοὺς ἰατροὺς πάντας, ὅτι τοὺς νοσοῦντας οὐκ ἐῶσιν (= δεν αφήνουν, δεν επιτρέπουν) ἀποθνῄσκειν, καὶ κατεγράφοντο πάντας. Ἔμελλον (= επρόκειτο) δὲ καὶ σὲ γράψαι, ἀλλ’ ἐγὼ προσπεσὼν αὐτοῖς (= αφού έπεσε στα πόδια τους) (...) ἐξωμοσάμην (= ορκίστηκα) μὴ ἀληθῆ ἰατρὸν εἶναί σε, ἀλλὰ μάτην διαβληθῆναι (= συκοφαντήθηκες).
Ὅτι τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀμαθεῖς καὶ κομψολόγους ἰατροὺς ὁ παρῶν μῦθος ἐλέγχει καὶ στηλιτεύει.
                                                            (Αισώπου Μύθοι 168)
Δοκιμάστε να αναγνωρίσετε συντακτικά και τους όρους που έχουν κυματοειδή υπογράμμιση. 
2.      Να αναλυθούν συντακτικά τα απαρέμφατα στις παρακάτω προτάσεις:
Ξενοφῶν οὐκ ἠδύνατο καθεύδειν.
Ἡγοῦνται τὰ θεάρεστα πράττειν.
Ὁ πατὴρ ἐπειρᾶτο πείθειν τούτους.
Δαρεῖος ἐβούλετο τοὺς παῖδας ἀμφοτέρους παρεῖναι.
Ὁμολογεῖς περὶ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι.
Ὁ δὲ ἐκέλευσεν αὐτὴν τὸν θυρωρὸν πρότερον ἀφυπνίσαι.
Ἡ ἀλώπηξ παρεκάλει αὐτὸν κατελθεῖν πρὸς ἑαυτήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: