Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Έχετε υπόψη το "Αλφαβητάριο για την Ποίηση" του Δ. Π. Σουλιώτη;

Παραθέτω ένα απόσπασμα από το κεφ. "Ποίηση και Γλωσσική Διδασκαλία":
"Θέλησα να δείξω ότι η γλωσσική διδασκαλία αποκαταστάθηκε στην εκπαίδευση, γεγονός απολύτως θετικό καθαυτό -αλλά επικίνδυνο για την ποίηση και τη διδασκαλία της. Και τούτο επειδή στη θέση της παλιάς φρονηματιστικής καταδυνάστευσης ήλθαν οι γλωσσικές ασκήσεις πάνω στα ποιητικά κείμενα. Οι ασκήσεις αυτές όμως είναι κανονιστικές, δηλ. καθοδηγούν τους μαθητές στη σύγκλιση και στην ομοιομορφία. Συνεπώς τα ποιητικά κείμενα αντενδείκνυνται και θα πρέπει να προτιμηθούν για τη γλωσσική διδασκαλία κείμενα καθημερινής και τρέχουσας χρήσης (π.χ. αποσπάσματα από τις εφημερίδες). Θα πρέπει να προτιμηθούν και για έναν ακόμη σοβαρό λόγο τα μη λογοτεχνικά κείμενα: για να αποφευχθεί η ανοίκεια εξοικείωση των ανήλικων μαθητών με την ποίηση." (σ. 41)

Δεν υπάρχουν σχόλια: